Event Photos

February 22 Lenten Prayer Journals

PXL_20220222_191925587.jpg
PXL_20220222_030334149.jpg
PXL_20220222_030400938._exported_158_1645735918068.jpg
PXL_20220222_030301219.jpg
PXL_20220222_030331867.MP.jpg
PXL_20220222_030249309.MP.jpg
PXL_20220222_030350846.jpg
PXL_20220222_030346870.jpg
PXL_20220208_182925397.MP.jpg

March 22 Decoupage Eggs

PXL_20220322_021749654.jpg
PXL_20220322_021747282.jpg
decoupage-egg 1.jpg

April 22 Mason Bee Houses and Beekeeper Talk

Beekeeper Holding a Honeycomb